Thông tư 27 đánh giá học sinh tiểu học theo chương trình phổ thông 2018

Thông tư 27 đánh giá học sinh tiểu học theo chương trình phổ thông 2018 và Phụ lục 2 – Bảng ghi tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp

tải về tại đây: Phụ lục 2 – Bảng ghi tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp

                            Thông tư 27 Đánh giá học sinh Tiểu học