Luật tố cáo được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIV, kỳ họp thứ 5 ngày 12/6/2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019

Luật tố cáo được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIV, kỳ họp thứ 5 ngày 12/6/2018  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019 thay thế Luật tố cáo năm 2011

Xem tại đây: luat-to-cao-nam-2018