Chuẩn nghề nghiệp theo thông tư 20-

tải về tại đây: Chuẩn nghề nghiệp theo thông tư 20-

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhấn mạnh đến mục đích đánh giá năng lực của đội ngũ giáo viên các cấp học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 20).

Thông tư số 20 thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Quyết định 14) và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐ ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên  trung học cơ sở, trung học phổ thông (Thông tư 30).

Thông tư số 20 được ban hành làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục; làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán; làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư số 20 được ban hành là một trong những giải pháp để phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên, khẳng định vai trò quyết định của nhà giáo trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông nói riêng và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Để việc triển khai thực hiện Thông tư số 20 đúng quy định, có chất lượng đảm bảo đánh giá khách quan, đúng thực trạng năng lực của giáo viên theo chuẩn, ban soạn thảo đã biên soạn tài liệu tập huấn giúp các nhà quản lý, giáo viên nắm vững căn cứ, mục đích ban hành Thông tư; những yêu cầu, quy trình đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán; cách tập hợp và sử dụng minh chứng trong đánh giá; công tác chỉ đạo, thực hiện đánh giá, xếp loại theo chuẩn; trên cơ sở nắm vững chuẩn chuẩn để triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực và một số lưu ý trong quá trình triển khai đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.