THÔNG TƯ Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

THÔNG TƯ

Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

quý vị có thể tải về tại đây  Du thao Thong tu CSDL

Quý vị quan tâm vào trang web của bộ giáo dục đào tạo để góp ý xây dựng https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y.aspx?ItemID=1438

 • Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 1. Thông tư này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
 2. Thông tư này áp dụng đối với các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo, trường mầm non), giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông có nhiều cấp học), giáo dục thường xuyên trên toàn quốc (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành
 4. Việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành theo các nguyên tắc sau:
  1. Bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, thuận tiện cho khai thác, sử dụng, phục vụ công tác quản lý ngành về giáo dục và đào tạo.
  2. Các cơ quan quản lý giáo dục được sử dụng dữ liệu trong phạm vi phân cấp và trách nhiệm quản lý được giao. Các tổ chức khác khai thác và sử dụng dữ liệu theo đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Kinh phí bảo đảm cho việc quản lý, vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu
  1. Kinh phí quản lý, vận hành, mở rộng và nâng cấp Hệ thống cơ sở dữ liệu được bảo đảm từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác.
  2. Kinh phí tổ chức triển khai cơ sở dữ liệu giáo dục của địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hằng năm.
  • Những hành vi bị nghiêm cấm
  1. Truy cập trái phép vào Hệ thống cơ sở dữ liệu.
  2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình báo cáo, truyền, gửi, nhận dữ liệu.
  3. Làm sai lệch hoặc thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái phép.
  4. Làm lộ thông tin riêng tư hoặc cung cấp thông tin trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin để trục lợi, gây bất ổn.
  5. Phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông tin hoặc phát tán vi rút máy tính.
  6. Sử dụng thông tin khai thác từ Hệ thống cơ sở dữ liệu không đúng mục đích.