Thông báo

Ban Phổ biến pháp luật nhà trường ĐĂNG TẢI  2 văn bản Pháp luật mới có hiệu lực năm 2019 trên chuyên mục VĂN BẢN PHÁP QUY .   Phổ biến, quán triệt  đến Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và tuyên truyền đến phụ huynh, nhân dân thực hiện. Quý vị  có thể tải về từ địa chỉ Trang thông tin phổ biến pháp luật của Bộ Tư pháp http://pbgdpl.moi.gov.vn