Quyết định công bố SGK mới

Quý vị có thể xem toàn bộ văn bản tại đây: QĐ công bố danh mục SGK (mẫu)  

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục  sách giáo khoa lớp 1

Năm học 2020 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 trường Tiểu học Quảng Lưu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Quảng Lưu, năm học 2020 – 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các bộ phận liên quan và học sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021 của trường tiểu học Quảng Lưu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Quảng Lưu

Năm học 2020 – 2021

(Kèm theo QĐ số  14 /QĐ-THQL, ngày  28 /4/2020 của Hiệu trưởng trường TH Quảng Lưu)

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Đỗ Việt Hùng(Tổng chủ biên), Lê Phương Nga (Chủ biên), Thạch Thị Lan Anh, Lương Thị Hiền

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2

Toán 1

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thúy Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

Đạo đức 1

Phạm Quỳnh (Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang.

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4

Tự nhiên và xã hội 1

Nguyễn Hữu Đĩnh( Tổng chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5

Âm nhạc 1 Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn( đồng Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Phùng Ngọc Hà, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú.

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Mỹ thuật 1

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7

Giáo dụcThể chất 1 Hồ Đắc Sơn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến.

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

Hoạt độngtrải nghiệm 1 Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hòa ( đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Danh mục gồm 09 sách giáo khoa lớp 1./.