HƯỚNG DẪN Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930-20/10/2018) và 08 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Các đồng chí đoàn viên lao động có thể xem tại đâyTải về

 `LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Q. BÌNH

            LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

            HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Sè: 04/HD-L§L§

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

        Quảng Trạch, ngµy 02th¸ng 10 n¨m 2018

 

HƯỚNG  DẪN

Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 ( 20/10/1930-20/10/2018) và 08 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

  Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình về hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 08 năm Ngày phụ nữ Việt Nam ( 20/10); Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018. Để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày phụ nữ Việt Nam trong nữ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai tốt các nội dung sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          – Ôn lại truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, những đóng góp của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của nữ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; động viên chị em tích cực học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác.

          – Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày phụ nữ Việt Nam ( 20/10) gắn với kế hoạch hoạt động nữ công trong năm; đặc biệt tập trung vào hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, chú trọng đối với nữ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Các hoạt động phải được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, tập hợp được đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia; đảm bảo phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tránh hình thức, lãng phí.

          – Thông qua các hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh cho nữ CNVCLĐ; tăng cường giao lưu, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và đoàn kết.

  1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
  2. Nội dung

– Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ra đời và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 88 năm qua, truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quảng Bình, phụ nữ Quảng Trạch; vai trò và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong các lĩnh vực xã hội, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “ Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…; tuyên truyền chính sách dân số KHHGĐ, vấn đề về giới; bình đẳng giới; định kiến giới, lồng ghép giới; kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc con; phương pháp xây dựng tổ chức cuộc sống gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em và các văn bản pháp luật mới có nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động; đặc biệt là đối với lao động nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

– Tổ chức tổng kết đánh giá chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; bình xét tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và hoạt động nữ công năm 2018; phát động phong trào thi đua tiếp theo.

  1. Hình thức tổ chức

Căn cứ vào điều kiện cụ thể và kế hoạch hoạt động đã xây dựng, các công đoàn trực thuộc chỉ đạo Ban nữ công CĐCS tổ chức tọa đàm, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nữ công, trong phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức trao đổi, tìm hiểu kiến thức pháp luật liên quan đến lao động nữ, trẻ em và gia đình, nữ công gia chánh; giao lưu văn nghệ, thể thao, thăm hỏi, tặng quà nữ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam ( 20/10) và các hoạt động nữ công trong những tháng cuối năm, đề nghị các công đoàn trực thuộc chỉ đạo Ban nữ công rà soát lại nội dung công việc từ đầu năm để triển khai hoạt động trong những tháng còn lại; Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo bình xét thi đua hoạt động nữ công năm 2018 và phong trào thi đua trong nữ đoàn viên; tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, bình đẳng giới; vận động nữ CNVCLĐ hưởng ứng thực hiện các hoạt động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức “ Tự tin – Tự trọng – Trung hậu- Đảm đang”.

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

  1. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10!
  2. Phụ nữ Quảng Trạch tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc!
  3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phụ nữ rèn luyện các phẩm chất đạo đức “ Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”!
  4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  5. Đối với Liên đoàn Lao động huyện

          – Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động ở cơ sở.

          – Xây dựng gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn.

  1. Các công đoàn trực thuộc

          Trên cơ sở nội dung Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện, căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp công đoàn triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam đúng mục đích, yêu cầu, phù hợp.

          – Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nữ đoàn viên, CCVCLĐ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đạt hiệu quả; thăm hỏi, động viên nữ đoàn viên, CNLĐ nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

          – Tổ chức tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” và hoạt động nữ công năm 2018; bình xét, tôn vinh những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua; phát động thi đua năm 2019.

          Trên đây là hướng dẫn hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; đề nghị các công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kỷ niệm ngày 20/10 báo cáo nhanh về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 25/10/2018.

Nơi nhận:

– Thường trực LĐLĐ tỉnh;

– Ban nữ công LĐLĐ tỉnh

– Các Công đoàn trực thuộc;

– Lưu: LĐLĐ huyện.