. Góp y : THÔNG TƯ Ban hành Quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định công nhận giáo viên dạy giỏi,

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông 

Thầy cô  hãy tải về tại đây   Du thao      và        Quy dinh

Bộ giáo dục đang lấy ý kiến của nhân dân đặc biệt là quý thầy cô giáo, những người có nhiều kinh nghiệm ý tưởng sáng tạo trong quản lý và cũng là những người sẽ thực hiện quy định này. Những ý kiến của thầy cô  là những hạt vàng lấp lánh giúp cho cơ quan quản lý đưa ra quyết định đúng đắn góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, … xây dựng nền giáo dục nước nhà sánh vai với các nền giáo dục tiên tiến. địa chỉ đóng góp ý kiến:

  https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y.aspx?ItemID=1438

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày    tháng    năm 2019 và thay thế cho Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 11 năm 2012 ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

IMG20191025105134[1]

 

IMG20191025105116[1]

..

QUY ĐỊNH

Công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

các cấp học mầm non, phổ thông

 (Ban hành kèm theo Thông tư số    /2019/TT-BGDĐT ngày   tháng   năm 2019)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Việc công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông thông qua Hội thi bao gồm: Nội dung, điều kiện tham dự thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; thẩm quyền tổ chức Hội thi; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi.
 2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non); giáo viên đang giảng dạy trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông chuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích và nguyên tắc của Hội thi

 1. Mục đích Hội thi:
 2. Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp mầm non, phổ thôngvà nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;
 3. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;
 4. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo; khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động dạy học và làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức trẻ em, học sinh.
 5. Nguyên tắc của Hội thi:
 6. a) Dựa trên nguyện vọng tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;
 7. b) Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và khách quan;
 8. c) Nghiêm cấm tổ chức Hội thi trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Điều 3. Các cấp tổ chức Hội thi

 1. Hội thi bao gồm cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:
 2. a) Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần, do nhà trường tổ chức;
 3. b) Hội thi cấp huyện được tổ chức 02 năm một lần, do phòng giáo dục và đào tạo tổ chức;
 4. c) Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 04 năm một lần, do sở giáo dục và đào tạo tổ chức.
 5. Số lượng và cơ cấu danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp do hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; trưởng phòng giáo dục và đào tạo; giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định theo phân cấp quản lý, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất, ngân sách của địa phương hàng năm và theo đúng quy định tại Quy định này.

Điều 4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi

 1. Thời gian tổ chức Hội thi được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng học tập của học sinh và do thủ trưởng đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý (cấp trường: Hiệu trưởng quyết định, cấp huyện: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định, cấp tỉnh: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định).
 2. Địa điểm tổ chức Hội thi do do thủ trưởng đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý (cấp trường: Hiệu trưởng quyết định, cấp huyện: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định, cấp tỉnh: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định). Tuỳ thuộc vào điều kiện địa lý và số lượng giáo viên tham gia dự thi có thể chia thành các điểm thi, cụm thi nhỏ và phải đảm bảo không gây khó khăn cho giáo viên tham gia dự thi.

Điều 5. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Giáo viên tham gia đủ các nội dung của Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo từng cấp quy định tại Điều 19 của Thông tư này được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức Hội thi.