Kế hoạch sửa chữa bàn ghế tại các phòng học từ 20/9 đến 28/9/2018

Thông báo  kế hoạch tu sử bàn ghếtừ ngày 20/9 đến ngày 28/9/2018

Giáo viên chủ nhiệm các lớp kiểm tra lại ốc vít bàn ghế của lớp mình  báo với Bác bảo vệ trường để tư sửa vặn lại các bàn ghế đã hỏng. sau thời gian trên lớp nào không thực hiện thì tự tu sửa bàn ghế của lớp.