Thông báo về việc chấm bồn hoa do các lớp chăm sóc.

THÔNG BÁO

Ban hoạt động ngoài giờ thông báo cho toàn thể giáo viên, nhân viên.

 Vào ngày thứ 5 và thưa 6 tuần 19 tức ngày 10 và 11/1/2019 Ban HĐNG sẽ tiến hành chấm bồn hoa vào đầu học kỳ II. Đây là đợt chấm đầu kỳ để tính điểm thi đua cho các lớp. Bắt đầu từ các tháng sau BHĐNG sẽ chấm bồn hoa mỗi tháng 1 lần vào sau ngày 20 hàng tháng.

BHĐNG