THOIWF KHOA BIỂU TOÀN TRƯỜNG

THOIWF KHOA BIỂU TOÀN TRƯỜNG

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH   THỜI KHOÁ BIỂU TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU  NĂM HỌC 2018-2019 (THỰC HiỆN TỪ TuẦN 1) TN B T 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1

  PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH THỜI KHOÁ BIỂU – KHỐI 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU NĂM HỌC 2018/2019 THỨ NGÀY BUỔI TIẾT 1A 1B 1C 1D 2 SÁNG 1  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ 2 Tdục-cừ T Việt T Việt T Việt 3 T Việt T Việt T Việt T Việt 4 T…
Thời khóa biểu lớp 3

Thời khóa biểu lớp 3

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH THỜI KHOÁ BIỂU – KHỐI 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU NĂM HỌC 2018/2019 THỨ NGÀY BUỔI TIẾT 3A 3B 3C 2 SÁNG 1  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ 2 Toán T.Anh Thy Toán 3 T.Anh Thy Toán TNXH 4 TNXH TNXH Tin học CHIỀU 1 Tin…
Thời khóa biểu lớp 5

Thời khóa biểu lớp 5

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH THỜI KHOÁ BIỂU – KHỐI 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU NĂM HỌC 2018/2019 THỨ NGÀY BUỔI TIẾT 5A 5B 5C 2 SÁNG 1  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ 2 T…
Thời khóa biểu lớp 4

Thời khóa biểu lớp 4

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH THỜI KHOÁ BIỂU – KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU NĂM HỌC 2018/2019 THỨ NGÀY BUỔI TIẾT 4A 4B 4C 4D 2 SÁNG 1  Chào cờ  Chào…
Thời khóa biểu lớp 2

Thời khóa biểu lớp 2

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH THỜI KHOÁ BIỂU – KHỐI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU NĂM HỌC 2018/2019 THỨ NGÀY BUỔI TIẾT 2A 2B 2C 2 SÁNG 1  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ 2 T Đọc T Đọc T Đọc 3 T Đọc T Đọc T Đọc 4 Toán Toán Toán CHIỀU 1 Đạo đức Đạo đức Tdục-cừ 2 OL TV OL TV T.Anh lý 3 BD…