Chương trình NGLL khối 5

Chương trình NGLL khối 5

Thầy Cô có thể tải về Tại đây CT_HĐNGLL_2019-2020 – k5 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU   CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 5
Chương trình NGLL Khối 4

Chương trình NGLL Khối 4

Thầy Cô có thể tải về Tại đây   CT_HĐNGLL_2019-2020 – k4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 4 Tháng Tuần
Chương trình NGLL Khối 3

Chương trình NGLL Khối 3

Thầy cô có thể tải về tại đây : CT_HĐNGLL_2019-2020 – k3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU   CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 3   Tháng
Chương trình NGLL Khối 1

Chương trình NGLL Khối 1

Thầy cô có thể tải về tại đây : Tải về PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU                                            CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP- LỚP 1 NĂM HỌC: 2018-2019 Tháng Nội dung/…
Chương trình NGLL khối 2

Chương trình NGLL khối 2

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU                                            CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO CHỦ ĐỀ  LỚP 2- NĂM HỌC: 2018-2019   Tháng