Môn Địa lí

Môn Địa lí

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về   Chương trình dạy học tài liệu địa phương môn Địa lý   Khối 5   Tuần Bài Mục tiêu cần đạt Nội dung…
Môn Khoa học

Môn Khoa học

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về                    Chương trình dạy học tài liệu địa phương môn Lịch sử   Khối 5   Tuần Bài Mục tiêu cần đạt Nội…
mỹ thuật

mỹ thuật

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về Ch­¬ng tr×nh d¹y häc tµi liÖu ®Þa ph­¬ng m«n MÜ thuËt:   Líp 1 TuÇn Bµi cña Bé D¹y bµi ë TL ®Þa ph­¬ng Ghi chó
CT Giáo dục địa phương môn âm nhạc

CT Giáo dục địa phương môn âm nhạc

Thầy cô có thể tải về tại đậy: Tải về                                                 M«n ©m nh¹c   Lớp 1 Tuần Bài Mục tiêu cần đạt Nội dung cần điều chỉnh Ghi chú   Tuần 17: