Chương trình NGLL khối 5

Chương trình NGLL khối 5

Thầy Cô có thể tải về Tại đây CT_HĐNGLL_2019-2020 – k5 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU   CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 5
Chương trình NGLL Khối 4

Chương trình NGLL Khối 4

Thầy Cô có thể tải về Tại đây   CT_HĐNGLL_2019-2020 – k4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 4 Tháng Tuần
Chương trình NGLL Khối 3

Chương trình NGLL Khối 3

Thầy cô có thể tải về tại đây : CT_HĐNGLL_2019-2020 – k3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU   CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 3   Tháng
Chương trình dạy tài liệu Bác Hồ với thiếu nhi

Chương trình dạy tài liệu Bác Hồ với thiếu nhi

Thầy cô có thể tải về  tại đây:  CHƯƠNG_TRÌNH_TÍCH_HỢP__BÁC_HỒ_VỚI_NHỮNG_BÀI_HỌC_ĐẠO_ĐỨC’ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BỘ TÀI LIỆU “BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH” NĂM HỌC 2018-2019  
Môn Địa lí

Môn Địa lí

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về   Chương trình dạy học tài liệu địa phương môn Địa lý   Khối 5   Tuần Bài Mục tiêu cần đạt Nội dung…
Môn Khoa học

Môn Khoa học

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về                    Chương trình dạy học tài liệu địa phương môn Lịch sử   Khối 5   Tuần Bài Mục tiêu cần đạt Nội…
mỹ thuật

mỹ thuật

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về Ch­¬ng tr×nh d¹y häc tµi liÖu ®Þa ph­¬ng m«n MÜ thuËt:   Líp 1 TuÇn Bµi cña Bé D¹y bµi ë TL ®Þa ph­¬ng Ghi chó